ALGEMENE VOORWAARDEN
Duurzaam Plus

Artikel 1 Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (uitnodiging tot het doen van een) aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de vennootschap onder firma DuurzaamPlus, bekend onder KvK-nummer 81232926, hierna te noemen “Leverancier” en een Wederpartij waarop Leverancier deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Leverancier, voor de uitvoering waarvan door Leverancier derden dienen te worden betrokken.
3. De medewerkers van Leverancier kunnen mede een beroep doen op deze voorwaarden.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaald volledig van toepassing. Leverancier en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
7. Indien Leverancier niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Leverancier in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
8. Deze voorwaarden kunnen op ieder moment worden gewijzigd of worden aangevuld. De gewijzigde voorwaarden gelden vervolgens ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten tussen Leverancier en Wederpartij, waarop de deze of daaropvolgende voorwaarden van Leverancier van toepassing waren, met inachtneming van een termijn van een maand na schriftelijke bekendmaking van de wijziging.
9. De toepasselijkheid van door Wederpartij aangegeven algemene voorwaarden wordt door Leverancier uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Leverancier zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien hetgeen waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn, tenzij anders vermeld, inclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
4. Een samengestelde prijsopgave verplicht Leverancier niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3 Contractduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging
1. De overeenkomst tussen Leverancier en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Leverancier dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
3. Leverancier heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4. Leverancier is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te facturen.
5. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Leverancier de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6. Indien Leverancier gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Leverancier ter beschikking heeft gesteld.
7. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Leverancier zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
8. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Leverancier een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben, bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
9. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Leverancier gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Leverancier die daardoor direct of indirect ontstaan.
10. Indien Leverancier bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt, dan is Leverancier onder navolgende omstandigheden niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven:
– Indien de prijsstijging het gevolg is van een wijziging van de overeenkomst;
– Indien de prijsverhoging voortvloeit uit een aan Leverancier toekomende bevoegdheid of een op Leverancier rustende verplichting ingevolge de wet;
– In andere gevallen,
het voorgaande met dien verstande dat de Wederpartij die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, gerechtigd is de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden indien de prijsstijging meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, tenzij Leverancier alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.
11. Wederpartij is niet bevoegd in rechte nakoming te eisen van de door Leverancier te leveren prestatie.
12. In afwijking van artikel 18 Wetboek van Koophandel, is alleen de vennootschap Duurzaam Plus verantwoordelijk voor de verbintenissen van de vennootschap, waaronder die vanwege artikel 8 van deze voorwaarden, en niet diens vennoten.

Artikel 4 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
1. Leverancier is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien: – de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig na komt; – na het sluiten van de overeenkomst Leverancier ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen; – de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is; indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Leverancier kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Leverancier gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. – indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Leverancier kan worden gevergd.
2. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Leverancier gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Leverancier op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Leverancier de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
4. Indien Leverancier op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij uit dien hoofde op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
5. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Leverancier, zal Leverancier in overleg met de Wederpartij zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, dit tenzij de opzegging aan de Wederpartij toerekenbaar is. Tenzij het tussentijds eindigen aan Leverancier is toe te rekenen, worden de kosten voor overdracht aan de Wederpartij in rekening gebracht. Leverancier zal de Wederpartij zoveel als mogelijk vooraf inlichten ter zake van de omvang van deze kosten. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door Leverancier genoemde termijn te voldoen, tenzij Leverancier anders aangeeft.
6. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surseance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer over zijn vermogen kan beschikken, staat het Leverancier vrij om de overeenkomst terstond met directe ingang op te zeggen dan wel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Leverancier op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
7. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Overmacht
1. Leverancier is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Leverancier geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Leverancier niet in staat is zijn verplichten na te komen. Dit kan enerzijds zijn dat Leverancier niet in staat is om op tijd ter plekken te geraken door eigen machine uitval of door slecht begaanbare wegen. Anderzijds kan Leverancier de uitvoering van de overeenkomst ook opschorten als het leveren van grondstoffen c.q. materialen, en/of gereedschappen gestaakt is om redenen buiten de invloedssfeer van leverancier om, zoals bijv. werkstakingen bij toeleveranciers of transporteurs. Ook kan Leverancier de uitvoering van de overeenkomst opschorten i.v.m. te lage buitentemperaturen of teveel vocht nabij of op de plek van uitvoering. Leverancier heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Leverancier zijn verbintenis had moeten nakomen.
3. Leverancier kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
4. Indien Leverancier ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Leverancier gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6 Betaling en incassokosten
1. Betaling dient te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum, op een door Leverancier aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Leverancier aangegeven. Leverancier is gerechtigd om periodiek te factureren. 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de wederpartij in verzuim zonder dat daarvoor nog een nadere ingebrekestelling nodig is. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. 3.De door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds, ook al wijst Wederpartij een andere verbintenis aan, in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens van de verschenen rente, vervolgens van de lopende rente en ten slotte van de hoofdsom. Bij toerekening op de hoofdsom worden de betalingen telkens eerst toegerekend op de oudste verbintenis. 4. Indien Wederpartij niet binnen vijf werkdagen na verzending van een factuur schriftelijk tegen de inhoud van de factuur protesteert, wordt Wederpartij geacht te hebben ingestemd met de factuur en de inhoud ervan. 5.Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. 6. Bij een Wederpartij die geen consument is, wordt bij verzuim 15% van de hoofdsom aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, berekend over het totaal verschuldigde bedrag. Alle gerechtelijke kosten komen daarbij voor rekening van Wederpartij, ook die kosten die uitstijgen boven het forfaitair door de rechter vast te stellen bedrag aan proceskostenveroordeling (het zogenaamde liquidatietarief).

Artikel 7 Garanties, onderzoek en reclames
1. De door Leverancier te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normale toepassing in Nederland zijn bestemd. Bij toepassing buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of dit geschikt is voor het toepassen aldaar en of deze voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden.
2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuist onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Leverancier, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- en bewerkt op een andere dan voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Leverancier geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen zijn overeengekomen. Eventuele non-conformiteit of een gebrek dient, bij een Wederpartij die consument is, binnen twee maanden na ontdekking aan Leverancier te worden gemeld en, bij een Wederpartij die geen consument is, binnen twee weken nadat ontdekking redelijkerwijs mogelijk was geweest. Na het verstrijken van de voornoemde toepasselijke termijn vervallen de dienaangaande rechten van Wederpartij. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Leverancier in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Leverancier in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
4. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken, tenzij daaraan geen zelfstandige waarde toekomt.
5. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Leverancier de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Leverancier, vervanging of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen.
6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de Leverancier daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

Artikel 8 Aansprakelijkheid en vrijwaring
1. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Leverancier is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Leverancier is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
3.Leverancier is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
4. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan: – de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden; – de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Leverancier aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Leverancier toegerekend kunnen worden; – redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
5. Leverancier is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- of andersoortige stagnatie.
6. Indien Leverancier aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Leverancier beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De aansprakelijkheid van Leverancier is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
8. De Wederpartij vrijwaart Leverancier voor eventuele aanspraken van derden, waaronder begrepen wordt een regresvordering van een verzekeraar van Wederpartij jegens Leverancier, welke derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Leverancier toerekenbaar is.
9. Indien Leverancier uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Leverancier zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Leverancier, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Leverancier en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud, risico-overgang en I.E.-rechten
1. Leverancier behoudt zich het eigendom van alle aan Wederpartij geleverde zaken voor. Overdracht geschiedt telkens onder de opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van Leverancier op Wederpartij, betreffende geleverde en te leveren zaken, volledig betaald zijn.
2. Wederpartij heeft geen bevoegdheid tot bezwaring van de aan haar onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken.
3. Wederpartij verplicht zich om, op eerste verzoek van Leverancier, eventuele vorderingen die ontstaan of zullen ontstaan door vervreemding van door Leverancier aan haar onder eigendomsvoorbehoud verkochte goederen aan derden, aan Leverancier te cederen of, naar keuze van Leverancier, aan Leverancier te verpanden.
4. Het risico van beschadiging of waardevermindering van het geleverde gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
5. Leverancier behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Leverancier heeft het recht de voor de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 10 Verjaringstermijn
1. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Leverancier en de door Leverancier bij uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.
2. Het bepaalde lid 1 is niet van toepassing op rechtsvorderingen en verweren die zijn gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst zou beantwoorden. Dergelijke vorderingen en verweren verjaren door verloop van twee jaar nadat de Wederpartij Leverancier van zodanige non-conformiteit in kennis heeft gesteld.

Artikel 11 Toepassing recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Leverancier partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de Wederpartij of een andere bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
2. Voor zover de wet dit toestaat, is de rechtbank te ’s-Hertogenbosch bevoegd om van het onderhavige geschil kennis te nemen.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.